Image for post
Image for post

Är man bekymrad över den spårning TV4 gör och säljer vidare till annons- och analysföretag så erbjuder TV4 hjälp.

Vi med Mac får tips om hur vi tar bort cookies beroende på om vi använder Internet Explorer 5, Mozilla, Netscape Navigator 6 och 7 eller Safari 1.

Internet Explorer 5 kom för mer än 20 år sedan. Även Mozilla kom 1998 och Netscape 6 var i princip en kopia samma år. Netscape 7 är bara 16 år gammal. Safari 1 lanserades i januari 2003, alltså bara 15 år gammal idag.

Som om TV4-Nyheterna skulle rapportera att Gudrun Shyman valts till ordförande för Vänsterpartiet, att president Bill Clinton haft olämpliga aktiviteter med en praktikant samt att Barsebäck 1 snart ska stängas.

#gdpr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store