Image for post
Image for post

Tomten har delat ut årets julklapp från och

– Vi arbetar outtröttligt med att riva murar kring kunskap. Årets julklapp visar hur alla både roligt och lättbegripligt på egen hand kan programmera Internet of Things för att med mobilen styra mängder av appar, program och tjänster genom en enkel knapptryckning. Lärande ska vara roligt och främja nyfikenhet och experimentlust, hälsar rektor Claes Magnusson.

Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola önskar samtliga studerande, ledningsgruppsledamöter, arbets- och näringslivsföreträdare samt medarbetare på Myndigheten för yrkeshögskolan och andra vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Learn or die!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store