10 nya möjligheter under 2020

Image for post
Image for post

Ett antal företag i Skåne har tillsammans med Malmö Yrkeshögskola lämnat in tio förslag på korta och flexibla utbildningar för redan yrkesverksamma som vill vidareutveckla sig i sin yrkesroll.

Bland förslagen finns utbildningar i nya programmeringsspråk, nya möjligheter kring maskininlärning samt ny produktionsteknik för den som behöver uppdatera sina kunskaper inom nya digitala kanaler och ehandel.

säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Till skillnad från högskolornas traditionella programmeringsutbildning föreslår Malmö Yrkeshögskola utbildning i nya programspråk som används av tre av världens just nu mest framgångsrika teknikföretag — Kotlin från Google/Jetbrains som ersätter Java, Swift från Apple som ersätter C, C++ och Objective C samt ramverket React från Facebook som möjliggör avancerade webbtjänster.

konstaterar Claes Magnusson, som varnar för att många projekt inom AI (artificiell intelligens) inte blir mer än vackra powerpoints.

Malmö Yrkeshögskola har även föreslagit korta utbildningar för de som arbetar inom marknad- och information samt handel för att kunna uppgradera sina kunskaper till den myriad av nya digitala möjligheter för att bättre kunna sprida information, kunskaper, nyheter och reklam.

Myndigheten för yrkeshögskolan fattar beslut i mitten av april och vid postivt besked kommer utbildningarna att starta så snabbt som möjligt. Utbildningarna är upplagda så att det ska vara möjligt studera i kombination med sitt arbete. Utbildningarna är kostnadsfria och ger rätt till CSN.

säger Claes Magnusson och hoppas på god tilldelning för Malmö och Skåne vad gäller dessa nya och korta utbildningar.

För mer information, maila info@my.se eller ring 0200–210 999.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store