Image for post
Image for post

Apples små öronsnäckor AirPods växer i popularitet och enligt analytikern Kevin Rooke så drog AirPods 2019 in mer pengar än Spotify, Twitter, Snap och Shopify tillsammans, eller cirka 12 miljarder dollar, motsvarande 114 miljarder svenska pesos. Eller hälften av Ericsson.

Två vita pinnar, lanserade för tre år sedan, förlöjligade av experter och teknikbloggare.

114 miljarder i försäljning på ett år.

https://www.kevinrooke.com/post/apple-airpods-iphone-accessory-or-the-next-big-thing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store