20 nya ansökningar per timme

Image for post
Image for post

Antagningen till utbildningen e-handel för fysiska butiker är avslutad men ansökningarna fortsätter strömma in.

berättar Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Utbildningen är framtagen för den som arbetar i butik, restaurang, hotell eller med event och som vill öka sin verksamhet med egen e-handel. Målet med utbildningen är att bygga sin egen e-handelslösning, att marknadsföra sig på rätt sätt och att se till att order blir till pengar på banken.

Utbildningen är flexibel, på distans och halvfart för att göra det möjligt att studera samtidigt med arbete. Allt som den studerande lär sig ska denne kunna använda direkt i sin egen verksamhet. Utbildningen är godkänd, kostnadsfri och ger rätt till studiemedel.

Malmö Yrkeshögskola har ansökt om tillstånd få starta fler utbildningar, något Myndigheten för yrkeshögskolan förväntas fatta beslut om innan midsommar.

För ytterligare information, se https://my.se/e-handel-for-fysiska-butiker/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store