”En visionär missionär som från den första digitaliseringen av grafisk bransch på åttiotalet oförtröttligt förmedlat de senaste nyheterna men också vad som är att vänta inom teknikutveckling och affärslogik för en bransch som tidigare kunde nöja sig med papper och typer. Hans senaste skapelse är Malmö Yrkeshögskola som tar grafisk utbildning fakt in i framtiden — Claes Magnusson är den givne branschpristagaren 2017 för stiftelsen för de grafiska yrkenas främjande.

Stiftelsen för de grafiska yrkenas främjande tilldelar härmed CLAES MAGNUSSON 2017 års branschpris på 100 000 kronor.”

— -

Stiftelsen Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens (Almega) gemensamma stipendiestiftelse

Stiftelsen Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens (Almega) gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska- och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store