25 år. Ett kvarts jävla sekel.

Image for post
Image for post

Vad vi sa 1994–95:⁣⁣

”Just möjligheterna till masskommunikation gör att vägverket eller lokala gatukontor kan sända trafikinformation till alla, eller till specificerade kategorier av abonnenter. Eller varför inte lokal väderinformation till abonnenter i fjällområdet och nöjesinformation till abonnenter i turistområden.”⁣

25 år senare senare:⁣⁣

- — -⁣

Artikel från NMT, våren 1995 — http://cla.es/bjgceT

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store