Image for post
Image for post

Redan 2016 granskade myndigheten vår flaggskeppsutbildning Programmerare iPhone och Android med mycket gott resultat och konstaterade ”Myndigheten rekommenderar utbildningsanordnaren att vidmakthålla det föredömligt heltäckande, befintliga systemet för kvalitetsarbetet”. http://d.my.se/ibXdv2

Det ingår i Myndighetens uppdrag att genomföra regelbundna och återkommande granskningar. Under hösten 2020 och våren 2021 har Myndigheten därför återigen granskat vår utbildning med fokus på ledningsgrupp, undervisande medarbetare, LIA och vårt kvalitetsarbete:

Svenska myndigheter ger aldrig beröm utan det bästa resultat vi kan räkna med är ”Myndigheten avslutar härmed granskningen” — vilket på svenska betyder ungefär ”inget att anmärka på, alltså bra jobbat”. Så blev det även denna gång:

Claes Magnusson

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store