Affärsdrivna iPhone-utvecklare behövs.

Image for post
Image for post

Apple ändrar sina regler för betalningar i App Store och Marco Arment sammanfattar:⁣

Din app MÅSTE använda Apples IAP (in-app-purchasing) för alla köp som görs i appen.⁣

Det vill säga om du inte köper varor eller tjänster som konsumeras utanför appen, för då är det FÖRBJUDET att använda IAP.⁣

Om nu inte de varor eller tjänster som konsumeras utanför appen är tidskrifter, tidningar, böcker, ljud, musik eller video, i så fall du är SKYLDIG att använda IAP.⁣

Men om din app bara ”läser” tidigare köpta tidningar, tidningar, böcker, ljud, musik eller video och inte nämner möjligheten att köpa någonstans i appen BEHÖVER DU INTE använda IAP.⁣

Om nu du inte erbjuder möjligheten att skapa ett konto i din app, för i så fall MÅSTE du använda IAP.⁣

Förutom om du bara erbjuder möjligheten att skapa ett gratiskonto i appen, för då BEHÖVER DU INTE heller använda IAP.⁣

Men om du i appen erbjuder betalda uppgraderingar från gratiskontot så MÅSTE du använda IAP.⁣

⁣Förutsatt nu att kontot skapades utanför appen men kan erbjuda betalda uppgraderingar så BEHÖVER DU INTE använda IAP.⁣

Med mera, med mera…⁣

Så bra att Malmö Yrkeshögskola i höst erbjuder en utbildning till Affärsdriven iPhone-utvecklare. Passar perfekt.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store