Alltid fri kurslitteratur på Malmö Yrkeshögskola

Image for post
Image for post

Som en del i kvalitetsarbetet försöker alltid Malmö Yrkeshögskola hålla nere kostnader för de studerande men utan att göra avkall på kvaliteten. Därför tillhandahåller Malmö Yrkeshögskola material, avancerad teknik, program- och utvecklarlicenser samt all kurslitteratur utan kostnad för de studerande.

Inför nästa kursblock delar vi nu ut AGIL Projektledning av Tomas Gustavsson, universitetsadjunkt vid Karlstad Universitet. Att tillhandahålla kurslitteratur till våra studerande är möjligt tack vare medfinansiering från arbetslivet, en viktig del inom yrkeshögskolan.

konstaterar Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

Ansök redan idag till vår nya utbildning Programmerare iPhone och Android som startar 7 september. Läs mer och ansök från https://my.se eller ring 0200–210 999 för mer information.

Informationsblad finns på svenska http://d.my.se/vMbnkz or in English http://d.my.se/cSuTGG

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store