Antagningen klar! Välkomna!

Image for post
Image for post

Det är nu klart vem som antagits till Programmerare iPhone och Android med start 7 september 2020. Ledningsgruppen fattade beslut vid möte 2020–06–04 och samtliga som kommit in ska idag den 5 juni ha fått besked via email.

, säger Marie Bjelksäter på Malmö Yrkeshögskola. Besked om dessa extra platser beräknas komma veckan efter midsommar.

31% av de sökande och 38% av de antagna är kvinnor. 62% har tidigare läst någon form av högre studier, 40% har läst IT vid högskola eller universitet, flera med högre examina och två har till och med doktorsexamen. 12% har tidigare läst på KY eller YH. En studerande har åberopat 20%-regeln och har bedömts ha mycket goda förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och antagits.

konstaterar Marie Bjelksäter. Skolan föreslår olika möjligheter, men endast fyra av de sökande valde göra skolas valideringstest. Men med tillstånd för fler starter ökar chansen för många att hinna bli behöriga.

Malmö Yrkeshögskola konstaterar att många med utländsk bakgrund fortsätter välja yrkeshögskolan eftersom det är ett effektivt sätt bekräfta sina tidigare kunskaper samt en snabb väg ut i arbete. Tidigare resultat från Malmö Yrkeshögskola visar att många i denna grupp får erbjudande om anställning redan under de arbetsplatsförlagda utbildningsmomenten (LIA). Malmö Yrkeshögskola har en examensgrad om 90%.

Programmering iPhone och Android är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. För ytterligare information, se https://my.se/programmerare-iphone-och-android/ eller ring 0200–210 999.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store