Image for post
Image for post

Malmö Yrkeshögskola har återigen fått beviljanden för yrkeshögskoleutbildningen Programmerare iPhone och Android.

Utbildningarna kommer starta 2020, 2021 samt 2022 och förlängs dessutom till tre terminer inklusive ett designblock med möjlighet till individuellt inriktning, exempelvis avancerade mobilspel, learnification eller mobila lösningar inom hälsa och sjukvård.

säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

Ytterligare information samt möjlighet till anmälan kommer publiceras på Malmö Yrkeshögskolas webbplats https://my.se eller genom att maila info@my.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store