Apple gjorde ett nytt rekordkvartal.

Image for post
Image for post

Intäkter upp 21% till $111.4 B USD, motsvarande 927 miljarder svenska kronor. (Jämför med svenska statens budgeterade intäkter på 969,1 miljarder kronor för hela 2020).

Vinst per aktie upp med 35% till $1.68 USD.

Kassaflöde USD $38.8 B USD, motsvarande 317 miljarder kronor. Utdelningar och återköp av aktier under kvartalet uppgick till USD $30 B USD, motsvarande 250 miljarder kronor.

Apple har nu ett P/E på 43 vilket ger en värdering på $2.4 T USD, motsvarande 16,7 biljoner kronor, cirka tre gånger Sveriges BNP (alltså all vår konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import).

- iPhone upp 17% mot förra året

- Service upp 24%

- Mac upp 21%

- iPad upp 41%

- Försäljningen i Kina upp 60%

Effekterna av Apples egna processorer för bärbara och stationära enheter bedöms inte ännu ha slagit igenom i försäljningen.

Kvartalets nettoresultat blev $28.7 B USD, vilket innebär att Apple innehar sju av världens tio bästa kvartalsrapporter någonsin — Nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9.

Och bara för några dagar sedan fick Malmö Yrkeshögskola nya avslag på förslag att arrangera yrkeshögskoleutbildning i affärsdriven utveckling och programmering med Apples produkter…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store