Apple krossade analytikernas förväntningar⁣

Image for post
Image for post

Omsättningen ökade med 11% till $59.7B USD mot förväntade $52.3B USD

Vinsten per aktie ökade med 18% till $2.58 USD mot förväntade $2.08 USD⁣

Både iPhone och Mac ökade, men framför allt ökade services och tillbehör.⁣

Kassaflödet ökade med $16.3B USD under kvartalet.⁣

Aktien passerade i natt $400 USD och i augusti kommer Apple genomföra en 4:1-split, så att en gammal aktie blir till fyra nya aktier.⁣

Transparens: Familjen är long i $AAPL

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store