AppleWatch låser upp iPhone automagiskt — om du bär mask⁣

Image for post
Image for post

Normalt skyddas iPhone av ansiktsigenkänning med FaceID, men bär du ansiktsskydd fungerar givetvis inte detta utan du har behövt knappa in din PIN-kod.⁣

Men i nya iOS 14.5 (beta) öppnas din mobil om iPhone känner av att du 1) bär ett ansiktsskydd samt 2) har din AppleWatch upplåst och på handleden. Du kan också låsa din iPhone från AppleWatch.⁣

#ios #14_5

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store