Image for post
Image for post

Vilken fantastisk frihet vi börjar få kring kunskap. När du inte är välkommen hos de svenska lärosätena () så går det utmärkt virtuellt kliva över till av världens främsta universitet och läsa ämnet. Gratis. Eller $50 — om man som jag vill ha ett diplom att skryta med.

Våra barn och barnbarn kommer skratta rått åt hur mycket tid och resurser samhället just nu lägger ner på att utestänga medborgare från att ta del av kunskaperna i stället för att öppna upp och med teknikens hjälp sprida till långt fler.

Malmö Yrkeshögskolas resurser är skrattretande små, knappt ens en promille av vad en stor högskola eller ett universitet har i trygga återkommande miljardanslag, men trots detta har vi sedan 2005 lyckats spela in varenda lektion, idag fler än 3.700, fyra till åtta timmar långa. Äldre studerande har alltid fritt kunnat ta del av nyare lektioner och material utan kostnad.

Livslångt lärande i praktiken.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store