Image for post
Image for post

Förra året sökte tillstånd för utbildning i praktisk programmering av kvantdatorer. Genom möjligheten till att praktiskt uttrycka i programkod, blev plötsligt det ohyggligt svårbegripliga långt enklare att förstå. Många företag och medarbetare uttryckte en oro över avsaknaden av kunskap i ämnet och ville gärna gå en kort och flexibel utbildning hos oss för att kunna vidareutveckla sig i sin yrkesroll.

Blankt avslag från .

Givetvis.

Ha detta i minnet om några år.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store