Competency-Based Education

Image for post
Image for post

Fortsätter vidareutveckla mina kunskaper för att se hur vi på kan göra tätare pedagogiska revisioner av våra utbildningsplaner för ännu bättre resultat.

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan § 12 anger ”Utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser”. Så glad jag blivit om byråkraterna på verkligen fattat vad denna uppdatering innebär.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store