Samhället i form av Region Skåne, Handelskammaren och Malmö, Lund och Helsingborg har släppt en rapport om ”Produktivitet och tillväxt i Skånskt näringsliv, med fokus på Yrkeshögskolan”.

Yrkeshögskolan är av något skäl uppdelat i ett antal gamla yrkesområden. Just denna rapport handlar ”Teknik och tillverkning” vilket inte är det område jag arbetar inom, så jag har inte någon egen kunskap att bidra med i detta område utan önskar alla som jobbar med detta lycka till.

Men angreppssättet från Region Skåne är bedrövligt och exakt vad jag kritiserat Region Skåne för under nu snart tio år. Region Skåne ser enbart på statistik (rapporten är gjord av en av regionens statistiker) och Region Skåne ser enbart bakåt. Där pucken har varit. Det är visionslöst och bedrövligt.

Det som är allvarligt är att rapporten utger sig för att beröra fler områden. Inledningen beskriver att “Syftet med den här fördjupningen är att undersöka i vilken utsträckning Yrkeshögskolan bidrar till det skånska näringslivets kompetensförsörjning.”

Under rubriken “Låg examensgrad i Skåne” anger man att mitt område, Data/IT, har en låg examensgrad om 56%. I verkligheten var vår examensgrad för vår senaste kull apputvecklare över 90%. Behovet är fortsatt stort, vi har över 400 sökande till utbildningar vi inte får beviljade och hundratals arbetsgivare som letar efter medarbetare och erbjuder både LIA-platser och anställningar eller uppdrag.

När jag ser var den nya tekniken slår igenom, de nya affärsmöjligheterna uppstår, de nya jobben och den nya välfärden så är vi knappt med i tävlingen.

Tyska Netzökonom visar hur den nya plattformsekonomin nästan helt tagits över av USA med 65% och Asien med 30%. Kvar finns 3% för Europa och 2% för Afrika. Detta är inte någon IT-bubbla, dessa verksamheter drar in reda pengar och det är inte heller någon värderingsbubbla, Apple värderas på ungefär samma P/E-nivå som Atlas Copco.

Om Region Skåne begripit var de nya jobben och pengarna och därmed skatteintäkterna finns hade de riktat näsan åt ett helt annat håll.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store