Den fastställda normen är alltså att mobilen ”stör”.

Image for post
Image for post

Den fastställda normen är alltså att mobilen ”stör”.

Inte att den trådlöst och i fickformat ger tillgång till all världens kunskap i ett format som våra barn har lätt ta till sig och använda.

Dumt av mig att tro att skolan var till för eleverna. Borde insett att det än en gång handlar om att göra det enklare för lärare, skolchef, rektor, SKR, Skolverk, Skolinspektion och Skolminister genom att inte tillåta sådana däringa moderna mackapärer.

Barn om femtio år kommer att garva gott åt och vägra tro på historier om ”den mörka tiden”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store