Image for post
Image for post

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” har det hetat i många år.

Nu har regeringen och SKR Sveriges Kommuner och Regioner tecknat en överenskommelse om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

För åren 2020, 2021 och 2022 satsar man 12,5 miljoner kronor. Sammanlagt.

Ungefär en tia per barn.

Det är onödigt att jag skriver vad jag tycker, eller hur? Ni kan räkna ut det själva.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store