eRosenkrans för högre kommunikation

Image for post
Image for post

Digitaliseringen påverkar arbetslivet såväl som privatlivet. Ny teknik ger nya produkter och tjänster som vore otänkbara för några år sedan.

För aktiva katoliker är rosenkransen en viktig del i utövandet, en närmast mekanisk meditation där texter ska upprepas enligt olika mönster, vilka räknas med de pärlor som finns på rosenkransen.

Vatikanen har nu lanserat en uppkopplad rosenkrans i form av ett armband med tio pärlor och ett vattentätt metallkors innehållande rörelsekänsliga sensorer, minne, bluetooth och batterier för att följa och registrera tre olika meditations- och kommunikationssätt. Samt en liten grön lysdiod för att indikera att korset är aktivt.

Första versionen hade säkerhetsbrister, men beskedet gav oss en ledtråd om hur snabbt även dessa delar av samhället förändras, konstaterar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Den uttalade strategin från påven och Vatikanen är att e-rosenkransen ska underlätta för unga att lära sig ritualerna och kontemplera historien. Eftersom allt samlas i den alltid uppkopplade och omnipotenta mobilen kan man givetvis också kontemplera möjligheten för Vatikanen att digitalt övervaka vem som hur ofta, när och var fullgjort sin plikt.

Den uppkopplade rosenkransen kostar €99, inklusive avancerade appar för iPhone och Android samt stativ för trådlös laddning. Korset fungerar också som en enklare fitness tracker för att registrera statistik kring rörelse och motion.

Malmö Yrkeshögskola är en strikt icke-konfessionell yrkeshögskola, inte bara när det gäller världsliga religioner utan även i frågor kring iOS eller Android samt olika javascriptramverk.

Vi förbehåller oss dock rätten att bevaka utvecklingen inom alla områden för att ge våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, inklusive Internet of Things, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store