”För ungefär 3 år sedan…”

Image for post
Image for post

I morse visades ”nyheten” Hololens i TV4. Det är tre (3) år efter att det var en nyhet på . Nu är det kanske bara några år til innan fattar…

De senaste två åren har Myndigheten för yrkeshögskolan konsekvent avslagit samtliga utbildningar vi sökt tillstånd för, bland annat där förstärkt verklighet (AR) ingått och Unity, Kotlin med ARCore, Swift med ARKit samt REACT, maskininlärning, mobila lösningar inriktade på hälsa och sjukvård och med inriktning på avancerade mobilspel och andra hett eftertraktade kunskaper på dagens och framtidens arbetsmarknad.

Den som leder får se®

#kämpa

Originalinlägg från juli 2016:

Image for post
Image for post

Nya utbildningar inom appar, mobilspel och e-sport

Arbetslivet i Skåne har tillsammans med Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola tagit fram förslag på ett tiotal nya tillväxtutbildningar som Myndigheten för Yrkeshögskolan under hösten ska bedöma och fatta beslut om.

Bland utbildningarna som planeras starta 2017–2019 finns Malmö Yrkeshögskolas välkända apputbildning men också ett förslag till avancerad utbildning inom mobilspelsprogrammering som förutom teknik även innehåller dramaturgi, grafik, ljud, monetarisering, immaterialrätt och merchandising.

– Mobilen är idag den spelplattform som flest utvecklare väljer, nästan fem gånger så många som traditionella konsollspel. En stor andel av vinsterna tillfaller de som skapar de bästa spelen, därför vill arbetslivet ha en utbildning med avancerad nativeutveckling för iPhone och Android, något vi arbetat med det senaste åren, konstaterar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola.

Den föreslagna utbildningen kring Digital Turism, som bland annat stöds av Simrishamn, har kompletterats med två nya kunskapsområden, projektledning inom e-sport samt att leda hackathons, alltså samla lokalt arbetsliv och samhälle kring gemensam men fri utveckling rörande en prioriterad fråga.

– E-sport har en rent fantastisk utveckling och en popularitet som snabbt närmar sig de traditionella sporterna, säger Claes Magnusson. Malmö har genom föreningen Malmö e-sport och annan verksamhet en god närvaro på större skolor, men det finns många unga i mindre skånska städer som också vill igång, mötas, utmanas, tävlas och utvecklas.

Myndigheten för yrkeshögskolan förväntas ge besked i slutet av januari 2017 om vilka utbildningar som blivit godkända för start hösten 2017 och våren 2018.

Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola bedriver idag utbildningar i Malmö. Helsingborg och från våren 2017 även i Lund. Läs mer på och eller följ skolorna på Facebook respektive

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store