Första ansökningarna till hösten 2021 inne!

Image for post
Image for post

Malmö Yrkeshögskola har tagit emot de tre första ansökningarna till Programmerare iPhone och Android som startar 6 september 2021.

noterar utbildningsledare Marie Bjelksäter som varit i kontakt med alla sökande.

De sökande uppger att de av olika skäl inte haft möjlighet att gå den utbildning som startade nu i september, men att de vill vara säkra på att inte missa någon plats nästa höst.

Utbildningen Programmerare iPhone och Android har 35 platser. För att få söka till utbildningen krävs gymnasieexamen* samt godkänt betyg i Programmering 1* och Matte 2 a/b/c*. Samtliga sökande får därefter genomgå ett särskilt prov där resultatet ligger till grund för ledningsgruppens beslut om antagning. *) Eller motsvarande, vilket alltid gäller inom yrkeshögskolan.

Vill även du bli en apputvecklare och göra en tidig ansökan till Programmerare iPhone och Android? Gå till http://my.se/pia10 och skicka in redan idag. Eller kan du maila info@my.se så kommer vi påminna dig när det börjar bli dags söka.

Gillar du försäljning och ny teknik kan du söka till nästa start av e-handel för fysiska butiker som startar den 1 februari 2021. Utbildningen är på halvfart och distans för att så många som möjligt ska ha möjlighet studera. Läs mer och anmäl dig på http://my.se/EH21 senast 24 december eller ring 0200–210 999 för mer information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store