Fantasin sätter inga gränser — men brist på visioner gör

Nu har de studerande på Malmö Yrkeshögskola fått de första mobilerna med vikbara skärmar.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store