Image for post
Image for post

Slutet på kapitel 1 av Fortnite.⁣

Miljoner barn (och några vuxna) ser deras värld sugas in i ett svart hål och hur speltillverkaren släcker ner alla sina feeds, raderar Twitter-inlägg och i övrigt försvinner.

Lämnar bara det svarta hålet och siffrorna 11, 146, 15, 62, 87, 14, 106, 2, 150, 69, 146, 15, 36, 2, 176, 8, 160 och 65.⁣ Och oron över vad som händer med alla veckopengsinvesteringarna i form av skins.

Se en spelares reaktion på

Hade vi gamlingar begripit hur stort detta är hade nyhetsprogrammen i TV och delar av skolundervisningen idag handlat om Fortnite och om spekulationerna kring Kapitel 2. Well done, Epic, well done.⁣

(Filmen visar en spelares reaktioner. Skruva ner ljudet.)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store