Gårdagens kunskaper är inte rätt väg

Image for post
Image for post

Microsoft och Linkedin yrkesutbildar efter arbetslivets verkliga behov

Som en del i en lösning för att få ner den höga arbetslösheten, planerar Microsoft utbilda upp till 25 miljoner yrkesverksamma över hela världen. Detta gör man tillsammans med dotterbolaget Linkedin som tillhandahåller uppgifter om arbetslivets verkliga behov i realtid.

Utbildningarna, där de första kommer handla om programmering/mjukvaruutveckling, olika funktioner inom kundtjänst samt grafisk design, är kostnadsfria men examina och certifieringar kan tillkomma.

, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

konstaterar Claes Magnusson och är bekymrad över att Europa enbart har några få procent av den mycket lönsamma plattformsekonomin, till skillnad mot USA och Asien.

Gårdagens kunskaper är inte rätt väg.

Bloombergh skriver mer på http://d.my.se/2g75RQ

Linkedin har mer information på http://d.my.se/fbEiPD

Nu har även Microsoft Sverige lagt ut information http://d.my.se/BHj3lN​​​​​​​

Alla studerande på Malmö Yrkeshögskola har sedan många år tillbaka obegränsad tillgång till Linkedin Learning för att kunna fördjupa sig inom olika områden och vidareutveckla sina kunskaper även utanför utbildningsplanen http://d.my.se/IUa7qU

Att låta våra studerande ta del av dessa möjligheter kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store