Image for post
Image for post
Sök nu på http://my.se

Ge aldrig upp dina drömmar

Lär dig nå ut i alla nya digitala kanaler genom utbildningen Content Producer eller lär dig apputveckling med Programmerare iPhone och Android hos Malmö Yrkeshögskola.

Fyll i ansökan direkt på vår webbplats http://my.se/#ansokan eller maila info@my.se eller ring 0200–210 999 för mer information.

Eller lär dig kombinera den digitala världen med verkliga på vår distansutbildning Mobil HandelSkånes Yrkeshögskola.

Fyll i ansökan direkt på http://skyh.se/#ansokan eller maila info@skyh.se eller ring 0200–210 999 för mer information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store