Image for post
Image for post

Jodå, kan man sin HTML går det alldeles utmärkt att promenera förbi hela kön med 30.000 personer och anmäla sig direkt till högskoleprovet utan väntan.

Jag tycker detta är för jävligt.

ALL CRED för att ha hittat detta ska gå till Frans Rosén på Detectify som publicerade https://twitter.com/fransrosen/status/1309266064036048896?fbclid=IwAR1snoxH02i1BX9ANyzdntSPAG41T4Cxffms4tE5S_NMTCU6tNXIewtk2Ts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store