Improvise, adapt, overcome

Image for post
Image for post

Ekonomen John Maynard Keynes lär ha sagt: — When my information changes, I alter my conclusions. What do you do, sir?

Jag kan inte för mitt liv begripa alla som tar varje chans att håna den som följer Keynes råd; ”Haha!”, ”För två veckor sedan sa du att…”, ”Avgå” och annat patetiska kommentarer.

Sedan jag startade mitt första företag har vi haft amerikanska marinkårens informella motto i bakhuvudet; Improvise, adapt, overcome.

För mig är det självklart att hela tiden utvärdera och snabbt anpassa sig till rådande situation.

Den som hånar sitter oftast på läktaren och har inte bidragit alls.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store