Image for post
Image for post

I vårt arbete att sprida kunskap kring praktiska framtidsutbildningar, deltar vi i det fantastiska projektet Industrinatten där högstadie- och gymnasieelever får möta arbetslivet och lära sig mer om alla spännande jobb.

Industrinatten i Malmö och Lund visar upp industriföretag och underlättar företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag har en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.

säger Marie Bjelksäter, förste utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Under Industrinatten får ungdomarna besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare — vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er?

I Malmö Yrkeshögskolas monter finns vår tidigare studerande Ben Rodin som under flera timmar fick berätta allt om de olika praktiska utbildningar som ges på Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola, bland annat avancerad apputbildning på IDEON i Lund samt nya Content Manager i Malmö.

Industrinatten i Lund och Malmö arrangeras av IUC Syd och sponsras av bland andra Mercedes-Benz, AkzoNobel och Axess Logistics samt stöds av bland annat Sparbanksstiftelsen Skåne, Teknikföretagen, Handelskammaren, IF Metall, Livs, Lunds Universitet och Malmö Yrkeshögskola.

Läs mer på http://www.industrinatten.se/event/malmo-lund/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store