— Jag är entreprenör, jag har inte råd med formsvackor… :-)⁣

Image for post
Image for post

Diskuterar med Jonas Larsson om hur bra det kan bli när människor får använda sina kunskaper i nya sammanhang och varför mångfald är en möjlighet till utveckling. Vad som händer med samtalet när alla kan prata. Varför jag aldrig är nöjd och helst inte tittar tillbaka överhuvudtaget.⁣

Den som vill hittar det på Apple eller Spotify

Vad är meningen med hela skiten? 🎧

En podcast om existentiell kreativitet, formsvackor och utveckling. ⁣

Jonas Larsson möter experter som delar det senaste inom forskningen och pratar med gäster som berättar hur de gör för att komma vidare när de sitter fast. Om kreativitet, utveckling och vad meningen med hela skiten är. ⁣

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store