Jag kommer aldrig tröttna på att jobba med ny teknik

Image for post
Image for post

De första experimenten gjorde jag med Texas Instruments TTL-kretsar. Minns jag rätt var hade deras 7400-krets fyra NAND-gateways med kanske något dussin transistorer i en enhet som var två kvadratcentimeter.

Apples nya A14 Bionic som sitter i iPhone 12 har 171 miljoner transistorer per kvadratmillimeter, tillverkat med nanometerteknik som krympt varje transistor till 25 atomer bred. En nanometer är en miljarddels meter, ungefär så långt som ett hårstrå växer på en sekund.

Varenda morgon vaknar jag ivrig över nya framsteg

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store