Image for post
Image for post

Samsung släpper Galaxy S20 Tactical Edition för målgrupper inom myndigheter och försvar.

Tactical Edition är en helt stridsförberedd version av Samsungs senaste mobil, med utökat fysiskt skydd men också med dubbelkryptering, funktioner för en mängd olika radionät, snabb och total radiotystnad samt hantering av en mängd appar och mobila system som används av militären.

Mer information om Samsung Galaxy S20 TE och samarbetet med amerikanska myndigheter och försvar finns på

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store