Image for post
Image for post

Norwegian Airlines får BOC Aviation som nya delägare. Är det någon som vill lära sig om pragmatisk kommunism år 2020 finns skäl studera pressmeddelandet:

https://newsweb.oslobors.no/message/506074

#wearetravellers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store