Image for post
Image for post

Myndigheten för yrkeshögskolan har riktat kritik mot Malmö Yrkeshögskola vad gäller bedömning av ett äldre gymnasiebetyg (före 1994). Malmö Yrkeshögskola har ändrat sina rutiner för att liknande problem inte ska uppkomma och Myndigheten har därefter avslutat ärendet utan vidare åtgärd.

Vid en sen antagning till utbildningen Digital Turism uppstod en diskussion i ledningsgruppen om hur äldre sifferbetyg räknas i fråga om huruvida den sökande kunde anses ha grundläggande behörighet enligt Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 3 kap då den sökande hade betyget 1 i Svenska.

Ledamöter i ledningsgruppen för Malmö Yrkeshögskola tvekade inför om betyget 1 styrker att den sökande skulle ha grundläggande behörighet. Betyget 1 och 2 i de gamla sifferbetygen mellan 1962–1994 anses ofta motsvara ”underkänt”.

Därför bad utbildningsledaren den sökande om komplettering med CV och arbetsreferenser för att i stället göra en antagning i enlighet med §4 YHF men då hade den sökande redan tröttnat på oss och bett att få avbryta ansökningsprocessen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har inte publicerat någon vägledning i bedömning av äldre sifferbetyg, utan konstaterar att ”bedömning får göras från fall till fall” om den sökande kan ”anses ha grundläggande behörighet”.

säger Claes Magnusson.

Malmö Yrkeshögskola har valt att följa UHRs rekommendationer i frågan om tillträde med äldre sifferbetyg, vilket kommer fastslås på nästa ledningsgruppsmöte.

, avslutar Claes Magnusson.

Malmö Yrkeshögskola har även begärt att Myndigheten för yrkeshögskolan ska klarlägga frågan om bedömning av äldre sifferbetyg i nästa version av myndighetens tillträdeshandbok eller i en föreskrift, framförallt om UHR skärper reglerna.

För mer information, var god kontakta Claes Magnusson, claes@my.se

Malmö Yrkeshögskola har som målsättning att arbeta transparent och öppet. Därför publicerar vi även vad som för oss kan upplevas som negativa nyheter, men vi ser det som en trovärdighetsfråga och möjlighet ta nya steg i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store