Låt kunden fokusera på vad denne vill köpa eller göra!

Image for post
Image for post

Nu lär sig våra studerande möjligheterna med AppClips!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store