Låt oss se vem som vinner

Image for post
Image for post

Socialdemokraterna har på den nyligen avslutade kongressen antagit ett nytt utbildningspolitiskt program som bland annat inbegriper att yrkeshögskolan ska göra det möjligt för vuxna att vidareutveckla sig i sin yrkesroll.

Det är ett viktigt beslut när digitaliseringen slår igenom i vartenda företag, varenda bransch, varenda yrke.

”Det ska vara möjligt för yrkesverksamma att parallellt med arbete läsa kurser och program på yrkeshögskolan och högskolan. I hela landet ska det finnas ett relevant utbud för yrkesverksammas kompetensutveckling som ska kunna läsas på den tid, plats och i den studietakt som passar den som jobbar. Antalet fristående kurser och distansutbildningar ska öka. Förutom hela yrkesutbildningar ska Yrkeshögskolan erbjuda kortare kurser och påbyggnadsutbildningar.”

Jag kan glädjande nog inte heller finna att något av de övriga partierna är emot en sådan utveckling av yrkeshögskolan. Tvärt om har alla politiker jag talat med redan insett att detta kommer vara ett måste om Sverige ska vara med och slåss om de framtida jobben, företagen och välfärden vilket stärks av branschens egna utredningar och fackförbundens åsikter.

Redan i SOU 2008:29 som lade grunden till yrkeshögskolan skrev utredaren Anders Franzén ”Yrkeshögskolan bör också kunna få stor betydelse genom att erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling i form av kortare kurser och kurspaket med reducerad studietakt i flexibla former”.

MY24

Med uppdrag från vår del av arbetslivet lämnade Malmö Yrkeshögskola förra året in fem förslag på nya och korta distansutbildningar för att möjliggöra för dess medarbetare att just vidareutveckla sina kunskaper inom de ämnen där det finns och framför allt kommer finnas ett stort behov.

Myndigheten för yrkeshögskolan avslog samtliga fem förslag med motiveringen ”utbildningen till stor del avser att kompetensutveckla personer i en redan etablerad yrkesroll” som visar att myndighetens ledning är lika mycket emot en sådan utveckling som våra politiker och arbetslivet är för.

Avslag. Avslag. Avslag. Avslag. Avslag.

Hylla inte Myndigheten för yrkeshögskolan, de framstår allt mer som utbildningsformens största motståndare och fiende.

Länk: Socialdemokraternas utbildningspolitiska program

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store