Image for post
Image for post

Allt klart för en spännande höst. Tipsa alla vänner, det är är en unik möjlighet till att vidareutveckla sig i sin yrkesroll. Inte börja från ruta noll utan med all den kunskap och erfarenhet man samlat på sig.

Alla som kan programmering men vill komma åt Apples sedelpressar. Alla som jobbat med Java sedan födseln, men känner behov av att hänga med på Kotlin. De av er som sliter i butiker, frisörer, på hotell, restaurang och event som vill komma åt fler kunder.

Kort utbildning (en termin), på distans, anpassat för alla som inte är 18 och har tid lalla omkring på högskolan i flera år men som verkligen behöver vidareutveckla sig med de nya kunskaperna.

Alla våra utbildningar är kostnadsfria, ger rätt till CSN och är godkända av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sök före den 3 augusti på https://my.se

Learn or die.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store