Image for post
Image for post

Tidningen Ljusnan gjorde en speciell förstasida igår torsdag för att tillsammans med Bollnäs Bibliotek uppmärksamma dyslexiveckan.

Chefredaktör Anders Ingvarsson skriver att

Läs mer på https://www.helahalsingland.se/artikel/chefredaktoren-darfor-salde-jag-ut-ljusnans-forstasida

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store