Malmö Yrkeshögskola är klara för ISO 56002

Image for post
Image for post

Malmö Yrkeshögskola är klara för ISO 56002 (Innovation Management Systems) och hör till de första i världen som kan arbeta med innovationsledning i enlighet med denna nya ISO-standard.

säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

ISO 56002 ger praktisk vägledning för etablering, implementering, underhåll och systematiskt kvalitetsarbete kring innovationshanteringssystem i alla företag och organisationer.

ISO 56002 omfattar strategi, ledarskap, kultur, processer och struktur, interna och externa resurser, prestandamätning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Enligt det engelsk-svenska konsultföretaget Eicorn misslyckas 70% av alla projekt kring digitalisering och enbart 6% av företagsledarna är nöjda med sitt företags innovationsarbete.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store