Malmö Yrkeshögskola först med utbildning i Swift UI

Image for post
Image for post

På utvecklarkonferensen WWDC den 3 juni lanserade Apple Swift UI, en ny och kraftfull möjlighet att samtidigt kunna utveckla vackra och funktionella gränssnitt för olika appleenheter — iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV och Mac.

Bara några dagar senare kan vi på Malmö Yrkeshögskola erbjuda alla våra studerande, både nuvarande och tidigare, en grundläggande genomgång av Swift UI.

, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Swift UI gör nativeutveckling för iOS, iPadOS, WatchOS, TvOS samt MacOS långt enklare, inklusive animeringar, dynamiska typsnitt, dark mode, översättningar och stöd för olika hjälpmedel samt mycket annat.

— -

Alla nuvarnde samt tidigare studerande på Malmö Yrkeshögskolas utbildning Programmerare iPhone och Android samt Avancerad Programmering iPhone och Android har från och med idag möjlighet nå utbildningen genom skolans utbildningsplattform.

https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/malmo-yrkeshogskola-forst-med-utbildning-i-swift-ui/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store