Meningslöst förbjuda mobiler i skolan

”Sammanfattningsvis visar en svensk studie att de flesta högstadieskolorna i Sverige har infört förbud mot mobiltelefoner. Genom att mäta niondeklassares studieresultat finner forskarna varken någon positiv eller negativ effekt av ett förbud. Forskningen visar således att mobiltelefonförbud på högstadiet har mycket liten eller ingen effekt på skolresultaten i Sverige.”

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mobilforbud-inte-en-garanti-for-hogre-skolresultat/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store