Image for post
Image for post

Tesla kommer snart uppgradera bilarna till att inkludera även Mixer och Twitch, vid sidan om Netflix och Youtube. Dessutom väntas andra streamingkanaler också läggas till (beroende på region) som HBO, Comedy Central och Youku (för Kina). Plus en egen kanal för Monty Python, som sägs vara Elon Musks egen favorit.⁣

säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.⁣

Malmö Yrkeshögskola har Twitch och Mixer i sina utbildningsplaner samt även möjligheten komma åt funktioner i Teslas bilar för att bygga egna appar och mobila tjänster för iPhone, AppleWatch och Android men även webappar åtkomliga direkt i bilarna.⁣

Allt för den som vill kunna och inte bara veta®.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store