Image for post
Image for post

För föreslog vi att yrkeshögskolan även skulle inkludera korta utbildningar för redan yrkesverksamma som behöver vidareutvecklas i sin yrkesroll.

Sådana utbildningar skulle vara KORTA, de skulle vara på DISTANS samt FOKUSERADE på just ämnet. Ingen som jobbat 10–20 år i en bransch vill börja om från början.

Vi kallade detta och hösten 2018 sökte Malmö Yrkeshögskola tillstånd för fem sådana utbildningar och inväntade Myndigheten för yrkeshögskolans beslut.

I januari 2019 fick vi avslag, avslag, avslag, avslag och avslag.

Men vi fortsatte argumentera, politiken verkade lyssna på oss och på många andra som framförde liknande åsikter. Speciellt när pandemin slog till blev behovet långt mer synligt i och med permitteringar och oro på arbetsmarknaden.

Så i somras fick vi ja, ja, ja och ja till fyra sådana korta utbildningar.

Och nu höstbudgeten: ”Genom att kurser och kurspaket i form av korta utbildningar införts inom yrkeshögskolan bedöms syftet kunna uppfyllas ännu bättre, då möjligheterna för yrkesverksamma att förnya och fördjupa sin kompetens utökas.” och ”Regeringen föreslår en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor för 2021 för kurser och kurspaket, d.v.s. korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan som underlättar kompetensutveckling och omställning.”

Detta är inte vår förtjänst, utredaren Anders Franzén skrev redan 2008 att ”yrkeshögskolan bör också kunna få stor betydelse genom att erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling i form av kortare kurser och kurspaket med reducerad studietakt i flexibla former” och andra har också föreslagit liknande möjligheter.

Men vi känner vi varit en liten del i att göra den eftergymnasiala vuxenutbildningen lite bättre för alla redan yrkesverksamma och ett genombrott av ”det livslånga lärandet” i verkligheten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store