Myndigheten för yrkeshögskolan klarar sig på håret.

Image for post
Image for post

Myndigheten får kritik av Justitiekanslern för brister i sin hantering men slipper betala skadestånd.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store