Myndigheten för yrkeshögskolan klarar sig på håret.

Image for post
Image for post

Myndigheten får kritik av Justitiekanslern för brister i sin hantering men slipper betala skadestånd.

Bakgrunden är att Malmö Yrkeshögskola 2019 fick avslag på samtliga 14 ansökningar som gjordes 2018 då Myndigheten för yrkeshögskolan mycket oväntat ansåg att Malmö Yrkeshögskola ”inte kan anses uppfylla de krav som ställs på ekonomisk skötsamhet enligt 12 § YHL”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store