Ni som behöver en Content Manager!

Image for post
Image for post

Nu har ni chansen, alla ni som behöver nya medarbetare inom Content Management.

Dels är ni hjärtligt välkomna in i klassrummet för att berätta om er verksamhet och kanske föreslå olika uppdrag eller tävlingar, dels anmäla att ni gärna tar emot studerande på de arbetsplatsförlagd momenten (LIA/praktik) senare under utbildningen.

Våra studerande på Content Manager och Content Producer är mycket eftertraktade. Kontakta oss på Lia@my.se eller ring 0200–210 999

Vi välkomnar 40 nya studerande till vår utbildning Content Manager!

De studerande kommer under två år lära sig arbeta praktiskt, kreativt och affärsmässigt med digitala strategier, målgrupps- och kanalanalyser samt ny teknik för att bäst ta ansvar för och kunna utveckla ett företags eller en organisations digitala informationsflöde.

De av er som letar efter medarbetare med nya kunskaper som kan ta ansvar för att digitala budskap skapas, publiceras, övervakas, analyseras och förbättras ska anmäla ert intresse för att ta emot en eller flera studerande för de arbetsplatsförlagda momenten (LIA). Maila Lia@my.se för mer information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store