Image for post
Image for post

I alla fall för oss på MacMeckarna som var med om lanseringen av Mac II FX 1991. ⁣

Snikversionen av Mac II FX med 68030-processor på 40 MHz, 4 MB RAM och en 1.44 MB Superdrive-diskettenhet kostade $8.989. Och då ingick alltså inte hårddisk eller skärm.⁣

Minns jag rätt hamnade den på 86.000 kronor här hemma, plus moms. Räknar vi om för inflation och sådant, motsvarar detta uppåt 150.000 idag. ⁣

Inget var bättre förr. Framåt, kamrater!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store