Image for post
Image for post

I alla fall för oss på MacMeckarna som var med om lanseringen av Mac II FX 1991.

Snikversionen av Mac II FX med 68030-processor på 40 MHz, 4 MB RAM och en 1.44 MB Superdrive-diskettenhet kostade $8.989. Och då ingick alltså inte hårddisk eller skärm.

Minns jag rätt hamnade den på 86.000 kronor här hemma, plus moms. Räknar vi om för inflation och sådant, motsvarar detta uppåt 150.000 idag.

Inget var bättre förr. Framåt, kamrater!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store